MEDICINSKA KONTROLLER

MEDICINSKA KONTROLLER - AFS 2019:3

De medicinska kontrollerna syftar till att skapa säkrare arbetsplatser och skydda arbetstagarnas hälsa samt förtydliga kraven på arbetsmiljön. Genom att undersöka och riskbedöma arbetsplatsen tar ni reda på om era medarbetare ska erbjudas en medicinsk kontroll enligt gällande föreskrifter.

Exponering som kräver tjänstbarhetsintyg

- Allergiframkallande kemiska produkter
- Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts)
- Klättring med stor nivåskillnad
- Arbete med bly, kadmium, kvicksilver
- Rök- och kemdykning

Övriga medicinska kontroller
- Hand- och armvibrationer
- Handintensivt arbete
- Nattarbete
- Svetsning


ARBETSMOMENT OCH YRKEN SOM KRÄVER MEDICNSKA KONTROLLER  
För att veta vilka exponeringar det handlar om ska hälsoundersökningen föregås av en riskbedömning av arbetsmiljön.

Vibrationsskador är den vanligast förekommande inom byggbranschen och industrin. De arbetsverktyg som anges oftast är bilmaskin, mutter- och skruvdragare, slip-, slag- och tigersåg. När exponeringen överstiger insatsvärdet för hand -och arm-vibrationer ska medarbetaren enligt lag erbjudas medicinsk kontroll. Detta ska även ske om någon arbetstagare drabbats av skador där vibrationer misstänks vara orsaken till besvären. 
Medicinska kontroller vid Handintensivt arbete anordnas om risk för belastningsbesvär kvarstår i arbetet, trots vidtagna åtgärder.
enligt AFA 2012:2.

HELKROPPSVIBRATIONER

Helkroppsvibrationer påverkar hela kroppen. De överförs när en person står eller sitter på ett vibrerande underlag, så som på eller i ett fordon eller en mobil maskin.

HAND- OCH ARMVIBRATIONER

Hand- och armvibrationer uppstår när en person arbetar med handhållna maskiner eller verktyg.

HANDINTENSIVT ARBETE

Arbete som är handintensivt sker ofta i ett högt tempo och belastar bland annat nerver, senor, och muskler i hand, underarm och armbåge. Arbetet sker med snabba och ihållande rörelser med handleden vilket kan orsaka belastningsbesvär om det förekommer under en stor del av arbetsdagen. 

ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN

Vissa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner. Det kan röra sig om allergiska kontakteksem, när huden utsätts för irriterande eller allergiframkallande ämne, eller allergi- eller astmasymtom från andningsorganen. Det finns ett stort antal ämnen som är allergiframkallande, både naturliga ämnen och kemiska produkter.

FIBROSFRAMKALLANDE 
DAMM

 Fibrosframkallande damm, även känt som asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer, är ett farligt ämne som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. När dammpartiklar fastnar i lungblåsorna, leder det till en inflammatorisk reaktion och bildandet av ärrvävnad (lungfibros). Ju mer damm en person utsätts för, desto mer ärrvävnad bildas.

RÖK- OCH KEMDYKNING &
ARBETE MED BLY, KADMIUM OCH KVICKSILVER

Rök- och kemdykning är en arbetsmiljö där personer arbetar i tät rök och eventuellt farliga luftföroreningar. Uppgifterna utförs i hög värme, dålig sikt och ofta okända lokaler. Det är fysiskt krävande och sker under extrema förhållanden med psykisk press
Arbete med bly, kadmium eller kvicksilver kräver bla att arbetsgivaren även måste anordna biologiska exponerings-kontroller.

KLÄTTRING MED STOR NIVÅSKILLNAD

ANLITA VÅR ARBETSMILJÖINGENJÖR FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR ER VERKSAMHET

Riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte.
Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.