Välkommen till Saluta Företagshälsa

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med bred kompetens och ett stort engagemang.
Vår tillgänglighet, erfarenhet och tidigt agerande vid tecken på ohälsa skapar goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö,
hållbar hälsa och välmående medarbetare på er arbetsplats

NYHETER PÅ SALUTA FÖRETAGSHÄLSA

NY MEDARBETARE
ARBETSMILJÖINGENJÖR

Vi är glada över att få välkomna Samir som arbetar som arbetsmiljöingenjör till vårt team. Han har stor kunskap om och lång erfarenhet av olika mätningar inom arbetsmiljö, tex

  • Miljömätning i mar, vatten samt omgivnings kontroll.
  • Luftmätning av damm (respirabelt- eller totaldamm), olika sorters fibrer och kemikalier (tungmetaller, isocyanater) etc.
  • Fysisk mätning av belysning, buller och elektromagnetiska fält.

FÖRSTÅ, FÖREBYGG OCH HANTERA PSYKISK OHÄLSA PÅ JOBBET

Den 16e och 23e november erbjuder vår psykolog Mattias en utbildning under två halvdagar som ger chefer, arbetsledare och skyddsombud relevant och tillämpbar kunskap inom arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Möjlighet att söka stöd från AFA för denna utbildning.

ÄNDRINGSFÖRE-
SKRIFT AFS 2022:1

Från den 24e augusti i år gäller ett nytt EU-krav på utbildning vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat.

Vi är i gång med dessa utbildningar som vi anpassar efter er verksamhet.

FÖREBYGG
VIBRATIONSSKADOR

Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser.

Syftet är att höja kunskapen för

att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.

Projektet pågår 2023 till 2025.

FRUKOSTTRÄFF

PSYKISK OHÄLSA PÅ JOBBET, AFS 2022:1

& RÖRELSE OCH VILA FÖR OLIKA YRKESGRUPPER

Hur vi kan möta medarbetare som inte mår bra och hur kan en arbetsplats arbeta för att Förebygga och hantera psykisk ohälsa i arbetsmiljön? Detta och mycket annat berättade leg psykolog Mattias om. En utbildning i detta ämne kommer att hållas den 16e och 23e nov).

Jörgen som arbetar med kemikaliehantering berättade om nya lagkrav om man i arbetet kommer i kontakt med allergi-framkallande kemiska produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat. Bland annat ställs krav på tydligare märkning samt utbildningsnivåer, Ändringsföreskrift AFS 2022:1 gäller from aug-23.

Rörelse och vila på jobbet utifrån arbetsuppgifter och yrkesgrupp. har nu förtydligats i en ny guide från Arbetsmiljöverket. Detta för att arbetsgivaren och medarbetaren tillsammans ska ges rätt förutsättningar till att skapa rörelse, vila och rätt belastning i arbetslivet. Rehabkoordinator Camilla presenterade guiden i stora drag.

HÄLSA I ARBETSLIVET

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.

ARBETSMILJÖ

De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.

HÄLSA I ARBETSLIVET

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

HÄLSOUNDER-

SÖKNING

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas..Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

TIDIGA INSATSER

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp problem i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljö och välmående på arbetsplatsen.