Välkommen till Saluta Företagshälsa

Saluta Företagshälsa är en privat företagshälsa med bred kompetens och ett stort engagemang.
Vår tillgänglighet, erfarenhet och tidigt agerande vid tecken på ohälsa skapar goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö,
hållbar hälsa och välmående medarbetare på ert företag.

NYHETER PÅ SALUTA FÖRETAGSHÄLSA

ARBETSMILJÖINGENJÖR


Vi är glada över att Samir som arbetar som arbetsmiljöingenjör har anslutit sig till vårt team. Han har stor kunskap om riskbedömningar, olika mätningar i arbetsmijlön, lagar och föreskrifter.
Miljömätning i mark, vatten och omgivning.
Luftmätning av damm (respirabelt- eller totaldamm), olika sorters fibrer och kemikalier (tungmetaller, isocyanater)
Fysisk mätning av vibrationer, belysning, buller och elektromagnetiska fält.

FÖRSTÅ, FÖREBYGG OCH HANTERA  ARBETSRELATERAD PSYKISK OHÄLSA

 Under våren erbjuder vår psykolog Mattias Carlsson en utbildning under två halvdagar som ger chefer, arbetsledare och skyddsombud relevant och tillämpbar kunskap inom arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Möjlighet att söka stöd från AFA för denna arbetsmijlöutbildning.

ÄNDRINGSFÖRE-
SKRIFT AFS 2022:1

Från den 24e augusti i år gäller ett nytt EU-krav på utbildning vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat.

Vi är i gång med dessa utbildningar som vi anpassar efter er verksamhet.

KUNSKAP OCH VERKTYG FÖR ETT HÅLLBART MÅENDE

Har du någon medarbetare som behöver kunskap om och verktyg till att skapa goda förutsättningar till återhämtning och ett hållbart välmående?
Det finns nu möjlighet att anmäla medarbetare till Salutas kurs som startar den 26e mars.
Kursen kan helt eller delvis finansieras av AFA och/eller FK

 PÅSKFRUKOST FÖR VÅRA KUNDFÖRETAG  
VARMT VÄLKOMNA!

 Onsdag den 27e mars

HÄLSA I ARBETSLIVET

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.

ARBETSMILJÖ

De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte bara lagkrav utan skapar även goda förutsättningar till ökad frisknärvaro, produktivitet samt hållbar och säker arbetshälsa.

HÄLSA I ARBETSLIVET

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.

HÄLSOUNDER-

SÖKNING

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt öka möjligheten att vid behov sätta in åtgärder i tid för att undvika att ohälsa utvecklas. Vissa branscher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

TIDIGA INSATSER

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp problem i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljö och välmående på arbetsplatsen.