Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet samtidigt som man ser helheten.

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

ARBETE SOM INNEBÄR ERGNOMISKA UTMANINGAR

Vibrationer brukar delas upp i två huvudtyper:

- Helkroppsvibrationer: De överförs när en person står eller sitter på ett vibrerande underlag, tex på eller i ett fordon.

-Hand- och armvibrationer: När en person arbetar med handhållna maskiner eller verktyg. Medicinsk kontroll anordnas om exponering överskrider insatsvärdet.

Medicinsk kontroll anordnas även om insatsvärdet inte överskrids om vibrations exponeringen (mycket stötar och slag) sker på sådant sätt att det finns skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå,

eller har orsakat eller gett misstanke om vibrationsskador hos en annan arbetstagare som har exponerats på liknande sätt.

VIBRATIONER
AFS 2005:15

BELASTNINGSERGONOMI (AFS 2012:2)

Hur ergonomin på arbetsplatsen är utformad är av stor betydelse för medarbetarnas välmående och hållbarhet. Beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs ställs olika krav på ergonomin. En riskbedömning av arbetsplatsen, efterföljd av åtgärd och utbildning som regelbundet följs upp och utvärderas skapar bra förutsättningar till att arbeta systematiskt och främjande på arbetsplatsen.

FYSISKA ASPEKTER

Fysiska belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med tunga lyft, repetitivt arbete, obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser.

Även dåliga syn­ förhållanden kan bidra till påfrestande arbets­ställningar.

Stäm­banden kan utsättas för hög belastning om de akustiska förhållandena i ett rum inte är anpassade till tal.

HANDINTENSIVT ARBETE

AFS 2019:3

Arbete som är handintensivt sker ofta i ett högt tempo och belastar bland annat nerver, senor, och muskler i hand, underarm och armbåge. Arbetet sker med snabba och ihållande rörelser med handleden vilket kan orsaka belastningsbesvär om det förekommer under en stor del av arbetsdagen. Ju mer kraft man behöver utöva och ju längre arbetet pågår under arbetsdagen desto mer ökar risken för besvär.

Medicinska kontroller anordnas om risk för belastningsbesvär kvarstår i arbetet, trots vidtagna åtgärder med syfte att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och ge underlag för åtgärder på arbetsplatsen.

ERGONOMIUTBILDNING

MÅ BRA på Jobbet

En skräddarsydd ergonomi utbildning där vår ergonom/sjukgymnast kommer ut till er företag för intervju och fotografering av vanliga förekommande arbetsställningar. Därefter (senare tillfälle) hålls en utbildning för medarbetarna med innehåll som direkt går att applicera i verksamheten. I utbildningen ingår bl.a. genomgång av arbetsställningar och arbetsrörelser, anpassade övningar, lyft- och bärteknik mm.


Välkommen att boka er företagsanpassade utbildning!