ARBETSMILJÖ

ARBETSGIVARENS ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN

Arbetsgivaren har det övergripande arbetsmiljöansvaret och har där med lagar och föreskrifter att förhålla sig till gällande verksamhetens psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
Som arbetsgivare är man är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.
Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna


RISKBEDÖMNING

En riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att därefter värdera om riskerna är allvarliga eller inte.

Fördelar med riskbedömningar:
De leder till rätt åtgärder.
De hjälper till att prioritera bland åtgärderna, där de allvarligaste riskerna åtgärdas först.
Dokumentation av riskbedömningar ger underlag för framtida jämförelser.


ARBETSMILJÖN PÅ ARBETSPLATSEN

ARBETSMILJÖMÄTNING


Den fysiska arbetsmiljön omfattar allt från lokaler och arbetsredskap till ventilation, buller och ljusförhållanden. Det kan även innebära vibrationer, kontakt med kemikalier, fysisk belastning vid ensidigt och tungt arbete. En mätning i arbetsmiljön hjälper er att
kartlägga omfattning eller få reda på om ni behöver vidta andra åtgärder i arbetsmiljön. 

SYSTEMATISKT
ARBETMILJÖARBETE

SKYDDSOMBUD

ARBETSMILJÖLAGEN


Arbetsmiljölagen (AML) är

 en svensk lag som antogs av Sveriges riksdag 1977.

Syftet med lagen är att

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

 samt att skapa en god arbetsmiljö

BULLER 
AFS 2005:16

Arbetstagare som utsätts för buller ska regelbundet erbjudas en hörsel-undersökning. 
Finns behov av hörsel-hjälpmedel hjälper vi till att söka stöd för det

SYNUNDERSÖKNING
AFS 1998:5 6§

Vid arbete mer än en timme per dag framför bildskärm bör arbetstagare erbjudas synundersökning.
Vid behov kan vi remittera vidare till optiker.


BELASTNINGSERGONOMI
AFS 2012:2

Fysiska belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med tunga lyft, repetitivt arbete, ansträngande och påfrestande arbets-ställningar. För att undvika att dessa utvecklas till arbetsskador bör alltid en riskbedömning genomföras. 

ORGANISATORISK - OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ OSA2015:4

Högt arbetstempo och hög mental belastning (tidspress, höga krav och låg kontroll) i kombination med lågt socialt stöd (orättvist behandlad och otillräcklig tid för åter­hämtning) är faktorer som enskilt eller i kombination kan bidra till olika stressrelaterade ­besvär.