Arbetsmiljö

ARBETSGIVARENS ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN

Arbetsgivaren har det övergripande arbetsmiljöansvaret och har där med lagar och föreskrifter att förhålla sig till gällande verksamhetens psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Som arbetsgivare är man är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.
 

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare
och andra skyddsansvariga i verksamheten om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det finns också andra lagar och föreskrifter som en verksamhet behöver förhålla sig till. Tex: 2001:1 SAM, 2015:4 OSA, 2018:1 Hygieniska gränsvärde, 2019:3 Medicinsk kontroller, 2020:1 Anpassning mm

ARBETSMILJÖN PÅ ARBETSPLATSEN

ARBETSMILJÖMÄTNINGAR

Behöver ni hjälp med någon fysisk mätning i er verksamhet?
Det kan tex vara buller, damm, fibrer, kemikalier eller vibrationer för att kartlägga omfattning eller om behöver vidta andra åtgärder i arbetsmiljön. 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖ

ARBETE

När du som arbetsgivare arbetar med arbetsmiljön bör du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.
Läs mer om SAM på
Arbetsmiljöverkets hemsida

SKYDDSOMBUD

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. Även medarbetaren har ett ansvar att meddela om något inte står rätt till i arbetsmiljön, för att en åtgärd ska kunna ske innan någon blir sjuk eller skadas.

RISK FÖR BELASTNINGSBESVÄR

SYNUNDERSÖKNING

Vid arbete mer än en timme per dag framför bildskärm bör arbetstagare erbjudas synundersökning.
(AFS 1998:5 6§).

Vid behov remitterar vi vidare till optiker.


FYSISKA ASPEKTER

Fysiska belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med tunga lyft, repetitivt arbete, obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser.
Dåliga syn­ förhållanden kan bidra till påfrestande arbets­ställningar.
Buller är också en faktor som kan vara fysiskt belastande.

PSYKOSOCIALA ASPEKTER

Högt arbetstempo och hög mental belastning (tidspress, höga krav och låg kontroll) i kombination med lågt socialt stöd, orättvist behandlad och otillräcklig tid för åter­hämtning är faktorer som enskilt eller i kombination kan bidra till olika belastnings­besvär. (OSA2015:4)

VIBRATIONER (AFS:2005:15)

Vibrationer brukar delas upp i två huvudtyper: 
Helkroppsvibrationer:
De överförs när en person står eller sitter på ett vibrerande underlag, t ex i ett fordon.

Hand- och armvibrationer:
De överförs när en person arbetar med handhållna maskiner eller verktyg.
* Medicinsk kontroll anordnas om: exponering överskrider insatsvärdet.
* Sker på sådant sätt att det finns skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå.
* Har orsakat eller skapat misstanke om skador hos annan arbetstagare som har exponerats på likande sätt.

HANDINTENSIVT ARBETE


Arbete som är handintensivt sker ofta i ett högt tempo och belastar bland annat nerver, senor, och muskler i hand, underarm och armbåge. Arbetet sker med snabba och ihållande rörelser med handleden vilket kan orsaka belastningsbesvär om det förekommer under en stor del av arbetsdagen. Ju mer kraft man behöver utöva och ju längre arbetet pågår under arbetsdagen desto mer ökar risken för besvär.

Medicinska kontroller anordnas om risk för belastningsbesvär kvarstår i arbetet, trots vidtagna åtgärder med syfte att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och ge underlag för åtgärder på arbetsplatsen. (AFS 2019:3)

VIBRATIONER (AFS:2005:15)

Vibrationer brukar delas upp i två huvudtyper:
Helkroppsvibrationer:
De överförs när en person står eller sitter på ett vibrerande underlag, t ex i ett fordon.