Tidiga insatser vid tecken på ohälsa

MISSTANKE OM OHÄLSA?

Genom ett kartläggande samtal görs en samlad bedömning över vilka stöd medarbetaren kan behöva för att bibehålla sin arbetsfömåga eller återfå den tillfälligt är nedsatts. en rehabiliteringsplan tas fram i samråd med medarbetaren och arbetsgivaren.

Ekonomiskt stöd för arbetsgivaren finns att söka för denna insats.

SJUKFRÅNVARO

Vid sjukskrivning som beräknas pågå mer än 60 dagar ska arbetsgivaren senast dag 30 tillsammans med medarbetaren ta fram en plan för återgång.

Rehabkoordinatorn hjälper er att samordna insatser så att vägen tillbaka blir så bra och snabb som möjlig.

EFFEKTIV ÅTERGÅNG

Vägen tillbaka kan se olika ut beroende på tex arbetsuppgifter, diagnos, aktivitetsbegränsning mm.

Dock pekar all forskning på att ett agerande i ett tidigt skede med efterföljande insatser har de bästa förutsättningarna till en hållbar och effektiv återgång.

RISK FÖR OHÄLSOSAM ARBETSBELASTNING

ORGANISATION

Organisatoriska förhållanden, till exempel tidspress, höga krav och låg kontroll i kombination med lågt socialt stöd, orättvist behandlad och otillräcklig tid för åter­hämtning är faktorer som enskilt eller i kombination kan bidra till ohälsa.

KOGNITIVA ASPEKTER

Högt arbetstempo, otydlighet, brist på återkoppling, osäkerhet i anställning, brist på återhämtning mm kan om de inte åtgärdas utveckla ohälsa hos medarbetaren.

"Om personalen mår bra, mår företaget bra"

NEDAN SER NI OLIKA STÖD OCH SPECIALISTER OM DU SOM ARBETSGIVARE HAR BEHOV AV ATT AGERAR VID TECKEN PÅ OHÄLSA.

PRATA GÄRNA MED OSS PÅ SALUTA OM NÅGOT STÖD KAN VARA AKTUELLT FÖR ER.

FÖRSÄKRINGS-KASSAN
ARBETSPLATS-INRIKTAT REHABILITERINGS-STÖD

Detta stöd kan du som arbetsgivare söka för att förebygga ohälsa och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning.

Bidraget täcker hälften av dina kostnader när du anlitar en extern anordnare, till exempel från företagshälsovården

FÖRSÄKRINGS-

KASSAN

ARBETS

HJÄLPMEDEL

Har medarbetare en funktions-nedsättning eller sjukdom som gör att hen behöver speciella hjälp-medel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge ekonomiska stöd till arbetshjälpmedel. Behövs det en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel som behövs kan FK hjälpa till med även det.

AFA

REHABILITERINGS-STÖD

Ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser. Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är du som arbetsgivare som ansöker för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete.

CAPIO MOVEMENT

SPECIALIST-

BEDÖMNING RÖNTGEN

I samarbete med Capio Movement och specialistläkare inom ortopedi

kan vi erbjuda olika röntgen-undersökningar, ortopedi samt bedömningar vid besvär inom rörelseapparaten.

Saluta utfärdar remiss och därefter kallar Capio Movement till ett mottagningsbesök.