Organisation och ledarskap

VAD ÄR EGENTLIGEN ETT BRA LEDARSKAP?

Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna sig om de verkligt viktiga egenskaperna som utgör ledarskapets kärna. Att vara ledare eller chef innebär många utmaningar.

Då räcker det inte alltid att vara erfaren och kunna sitt område. För ett bra ledarskap behövs också rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.Ledarskap kan beskrivas som en social process där en person engagerar andra i att genomföra en gemensam uppgift.
Källa: Wikipedia

SALUTA FÖRETAGSHÄLSA SKRÄDDARSYR UTBILDNINGAR INOM ARBETSMILJÖ

PSYKISK OHÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN

Psykisk ohälsa på jobbet är en växande utmaning för arbetsgivare. Chefen bär ofta dubbla ansvar: dels för att stödja medarbetaren som drabbas och dels för att förebygga risker i arbetsmiljön. De flesta ledare saknar tillräcklig utbildning inom detta område. Psykisk ohälsa på jobbet är ett komplicerat ämne och det ökar risken att vidtagna åtgärder inte fungerar eller ger oönskade effekter. Det kan göra att problemen inte blir lösta samtidigt som det blir en ökad belastning och arbetsmiljörisk för chefen själv.

Leg. Psykolog Mattias Carlsson erbjuder chefer, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud relevant och tillämpbar kunskap inom arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Utbildningen utgår ifrån chefens perspektiv och ger konkreta råd och verktyg för att förstå/möta medarbetare, förebygga och hantera. Utbildningen blandar föreläsning med fiktiva exempel.

Utbildningen är uppdelad i två delar:

Psykisk ohälsa
Kännetecken/symtom, vanligaste diagnoserna, symtom och beteenden på jobbet, hur hjälper arbetsgivaren bäst etc.

Förebyggande arbete
SAM/OSA och psykisk hälsa, frisk- och riskfaktorer, Ledarskap som främjar psykisk hälsa, Psykologisk trygghet - mer än att vara snäll, svåra samtal etc. Två halvdagar

ÅTERHÄMTNING

Återhämtning och vila är avgörande för hälsan. Perioder med hög stress behöver följas av tillräckligt med tid för återhämtning. Får man bara ordentlig återhämtning behöver stressen inte vara negativ. Vila gör det möjligt att samla kraft och energi och ökar samtidigt kroppens reparationsförmåga.Återhämtning kan se ut på många olika sätt. Den kan också ta olika lång tid beroende på
vilka påfrestningar man utsatts för. Sömn är det allra viktigaste. Får man för lite sömn försämras motståndskraften och det är lättare att bli sjuk. Men återhämtning behöver inte bara vara sömn och vila, utan kan även innebära att man motionerar eller kopplar av genom att umgås med familj och vänner. Sådant ger positiv energi och kan fungera som en buffert inför stressiga situationer. Arbetsgivaren måste regelbundet undersöka förhållandena på jobbet och bedöma riskerna för ohälsa och lyssna på medarbetarna och vara lyhörd för hur de mår. Som anställd har man också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön.

Leg. Psyko- och KBT terapeut Ellinor Andreasson erbjuder en utbildning där du som chef och/eller skyddsombud får kunskap i att upptäcka tecken på ohälsa och brist av återhämtning samt hur ni bemöter och hanterar situationen etc. Två halvdagar.

JOBBET- EN FRISKFAKTOR

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport i mars i år, 2023 dör 700 personer varje år av just jobbrelaterad stress. Men att jobba, att göra något viktigt tillsammans är i grunden är hälsofrämjande. Eller, det kan vara det om vi jobbar på ett bra och hållbart sätt. Och det som får oss att må bra är som tur är även det som får verksamheten att gå bra.Trots det är det så många som mår dåligt, far illa på jobbet och gapet mellan att tycka att välmående är viktigt och veta hur man ska jobba med det – och därmed lyckas – är stort.
Arbetsmiljöverkets rapport pekar på att boven är hög arbetsbelastning och det är lätt att tänka att det betyder “för mycket att göra” men det är inte så enkelt. Det är när kraven överstiger resurserna över tid.

En god arbetsmiljö skapar affärsnytta
Arbetsmiljöverket rekommenderar ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete både för att komma tillrätta med ohälsa och för att det finns en sån enorm affärsnytta att vinna.

För dessa utbildningar finns det stöd från AFA att söka. Andra utbildningar som Saluta anordnar, klicka här